Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
 
Od dnia 1 listopada 2016r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 
3. osobie uczącej się.
 
Zasiłek rodzinny przysługuje ww. osobom do ukończenia przez dziecko:
 
1. 18. roku życia lub
 
2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
 
3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
 
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
 
1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 
3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 
4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 
5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 
b) ojciec dziecka jest nieznany,
 
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 
6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
 
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 
W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.
 
Załączniki
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie numer konta .pdf (1,012.98 KB) Pobrano: 325 razy
Kliknij by pobrać plik! Prośba o wydanie zaświadczenia .pdf (87.72 KB) Pobrano: 166 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie o odpowiedzialności karnej .pdf (72.99 KB) Pobrano: 168 razy
Kliknij by pobrać plik! Zaświadczenie o dochodach uzyskanych .pdf (297.20 KB) Pobrano: 178 razy
Kliknij by pobrać plik! Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r .zip (745.09 KB) Pobrano: 14 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie - pobyt członka rodziny za granicą .pdf (987.77 KB) Pobrano: 10 razy
Dodał/a: Stanisław Mejsner dn. 22.01.2014 7:14 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 8:27 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 30.06.2020 13:29
Przeglądano: 16505 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
8.02.2021 10:09 Dodanie załącznika Oświadczenie - pobyt członka rodziny za granicą do podstrony Zasiłek rodzinny. Piotr Frysz
8.02.2021 10:09 Usunięcie załącznika Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń z podstrony Zasiłek rodzinny. Piotr Frysz
8.02.2021 10:07 Dodanie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r do podstrony Zasiłek rodzinny. Piotr Frysz
8.02.2021 10:02 Usunięcie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. z podstrony Zasiłek rodzinny. Piotr Frysz
30.06.2020 16:44 Dodanie załącznika Zaświadczenie o dochodach uzyskanych do podstrony Zasiłek rodzinny. Piotr Frysz
30.06.2020 16:43 Dodanie załącznika Oświadczenie o odpowiedzialności karnej do podstrony Zasiłek rodzinny. Piotr Frysz
30.06.2020 16:43 Dodanie załącznika Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń do podstrony Zasiłek rodzinny. Piotr Frysz
30.06.2020 16:42 Dodanie załącznika Prośba o wydanie zaświadczenia do podstrony Zasiłek rodzinny. Piotr Frysz
30.06.2020 13:54 Usunięcie załącznika Pakiet druków na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2019 r. z podstrony Zasiłek rodzinny. Piotr Frysz
30.06.2020 13:32 Dodanie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. do podstrony Zasiłek rodzinny. Piotr Frysz


 
  odwiedzin: 3.403.700 / online: 5  
 
Administracja
© 2021 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP