Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują tylko osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego. 

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki z tytułu: 
a) urodzenia dziecka, 
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
c) samotnego wychowywania dziecka, 
d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 
g) rozpoczęcia roku szkolnego.

1. Urodzenia dziecka
 
Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł.
 
 • dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
   
 • dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka;
   
 • w przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko;
   
 • dodatek przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.Zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży;
   
 • wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
 
2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 
Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką.
 
 • dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: 
 • 24 miesięcy kalendarzowych, 
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
 • w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek; 
 • dodatek przysługującą za niepełne miesiące kalendarzowe ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę; 
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 
dodatek nie przysługuje, jeżeli:
 
 • osoba ubiegająca się bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; 
 • osoba ubiegająca się podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 
 • osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego; 
 • osoba ubiegająca się korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.
 
3. Samotnego wychowywania dziecka
 
Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.
 
 • dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: 
 • drugi z rodziców dziecka nie żyje, 
 • ojciec dziecka jest nieznany, 
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone; 
 • dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
 
 4. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 
Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na dziecko.
 
 • dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka; 
 • dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 
 5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 
Dodatek przysługuje w wysokości: 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 
 • dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rechabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
   
 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, 
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
6. Rozpoczęcia roku szkolnego
 
Dodatek przysługuje raz w roku, w wysokości 100,00 zł na dziecko.
 
 • dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego; 
 • wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
 
7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 
 • dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się: 
 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł   miesięcznie na dziecko albo 
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej - w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko; 
 • dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
 
Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
 
Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba pobierająca świadczenia nie podejmuje wypłaty świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.
 
Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2 lub drogą elektroniczną.
 
 
Dodał/a: Stanisław Mejsner dn. 22.01.2014 7:15 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 13:11 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 13:11
Przeglądano: 11564 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
31.07.2019 13:11 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Dodatki do zasiłku rodzinnego. Piotr Frysz
31.07.2019 13:11 Edycja podstrony Dodatki do zasiłku rodzinnego. Piotr Frysz
31.07.2019 8:22 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Dodatki do zasiłku rodzinnego. Piotr Frysz
31.07.2019 8:21 Edycja podstrony Dodatki do zasiłku rodzinnego. Piotr Frysz
31.07.2019 8:20 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Dodatki do zasiłku rodzinnego. Piotr Frysz
31.07.2019 8:20 Edycja podstrony Dodatki do zasiłku rodzinnego. Piotr Frysz
31.07.2019 8:19 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Dodatki do zasiłku rodzinnego. Piotr Frysz
31.07.2019 8:19 Edycja podstrony Dodatki do zasiłku rodzinnego. Piotr Frysz
30.07.2019 15:37 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Dodatki do zasiłku rodzinnego. Piotr Frysz
30.07.2019 15:37 Edycja podstrony Dodatki do zasiłku rodzinnego. Piotr Frysz


 
  odwiedzin: 3.403.721 / online: 7  
 
Administracja
© 2021 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP