Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko.
 • zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
  1 922,00 zł;
 • wniosek o zapomogę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania;
 • prawo do zapomogi przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną w trakcie ciąży;
 • zapomoga przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży;
zapomoga nie przysługuje, jeżeli:
 
1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 
2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego 
lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
   
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2 lub drogą elektroniczną.
 

 

Załączniki
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie numer konta .pdf (1,012.98 KB) Pobrano: 380 razy
Kliknij by pobrać plik! Zaświadczenie lekarskie .pdf (65.59 KB) Pobrano: 227 razy
Kliknij by pobrać plik! Prośba o wydanie zaświadczenia .pdf (87.72 KB) Pobrano: 201 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie o odpowiedzialności karnej .pdf (72.99 KB) Pobrano: 205 razy
Kliknij by pobrać plik! Zaświadczenie o dochodach uzyskanych .pdf (297.20 KB) Pobrano: 233 razy
Kliknij by pobrać plik! Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. .zip (425.38 KB) Pobrano: 18 razy
Dodał/a: Stanisław Mejsner dn. 22.01.2014 7:22 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 9:14 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 29.06.2020 16:03
Przeglądano: 10955 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
8.02.2021 10:15 Dodanie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. do podstrony Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Piotr Frysz
8.02.2021 10:15 Usunięcie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. z podstrony Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Piotr Frysz
30.06.2020 16:48 Dodanie załącznika Zaświadczenie o dochodach uzyskanych do podstrony Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Piotr Frysz
30.06.2020 16:47 Dodanie załącznika Oświadczenie o odpowiedzialności karnej do podstrony Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Piotr Frysz
30.06.2020 16:47 Dodanie załącznika Prośba o wydanie zaświadczenia do podstrony Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Piotr Frysz
30.06.2020 13:57 Usunięcie załącznika Druki na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2019 r. z podstrony Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Piotr Frysz
30.06.2020 13:56 Usunięcie załącznika Druki na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r. z podstrony Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Piotr Frysz
30.06.2020 13:47 Dodanie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. do podstrony Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Piotr Frysz
29.06.2020 16:05 Dodanie załącznika Zaświadczenie lekarskie do podstrony Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Piotr Frysz
29.06.2020 16:05 Usunięcie załącznika Zaświadczenie lekarskie z podstrony Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Piotr Frysz


 
  odwiedzin: 3.403.699 / online: 5  
 
Administracja
© 2021 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP