Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1 830,00 zł miesięcznie.
 • przyznanie prawa do świadczenia nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego;
 • świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 
 1. matce albo ojcu,
   
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
   
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
 
W przypadku gdy o zasiłek ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenie przysługuje odpowiednio:
 • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,
 • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.
 
Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli:
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do: emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. 
 
Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2 lub drogą elektroniczną.
 
Załączniki
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie numer konta .pdf (1,012.98 KB) Pobrano: 280 razy
Kliknij by pobrać plik! Prośba o wydanie zaświadczenia .pdf (87.72 KB) Pobrano: 162 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie o odpowiedzialności karnej .pdf (72.99 KB) Pobrano: 163 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie Obowiązek Alimentacyjny .pdf (961.51 KB) Pobrano: 152 razy
Kliknij by pobrać plik! Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. .zip (240.26 KB) Pobrano: 7 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie - pobyt członka rodziny za granicą .pdf (987.77 KB) Pobrano: 6 razy
Dodał/a: Stanisław Mejsner dn. 22.01.2014 7:27 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 29.06.2020 15:56 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 29.06.2020 15:56
Przeglądano: 8000 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
8.02.2021 10:38 Dodanie załącznika Oświadczenie - pobyt członka rodziny za granicą do podstrony Świadczenia pielęgnacyjne. Piotr Frysz
8.02.2021 10:38 Usunięcie załącznika Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń z podstrony Świadczenia pielęgnacyjne. Piotr Frysz
8.02.2021 10:37 Dodanie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. do podstrony Świadczenia pielęgnacyjne. Piotr Frysz
8.02.2021 10:37 Usunięcie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. z podstrony Świadczenia pielęgnacyjne. Piotr Frysz
30.06.2020 16:55 Dodanie załącznika Oświadczenie Obowiązek Alimentacyjny do podstrony Świadczenia pielęgnacyjne. Piotr Frysz
30.06.2020 16:54 Dodanie załącznika Oświadczenie o odpowiedzialności karnej do podstrony Świadczenia pielęgnacyjne. Piotr Frysz
30.06.2020 16:54 Dodanie załącznika Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń do podstrony Świadczenia pielęgnacyjne. Piotr Frysz
30.06.2020 16:52 Dodanie załącznika Prośba o wydanie zaświadczenia do podstrony Świadczenia pielęgnacyjne. Piotr Frysz
30.06.2020 13:58 Usunięcie załącznika Nowe wniosek o świadczenie pielęgnacyjne 2019 r. z podstrony Świadczenia pielęgnacyjne. Piotr Frysz
30.06.2020 13:58 Usunięcie załącznika Pakiet druków na nowy okres zasiłkowy po 31 października 2017 r. z podstrony Świadczenia pielęgnacyjne. Piotr Frysz


 
  odwiedzin: 3.403.706 / online: 6  
 
Administracja
© 2021 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP