Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
Tu jesteś Fundusz alimentacyjny
CZCIONKAM
 
Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej, niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu przysługują:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

- świadczenia z funduszu przysługują osobom, jeżeli ww. osoby zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Ustalenia prawa do świadczeń z funduszu oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego;

Świadczenia z funduszu przysługują osobie uprawnionej:

 - do ukończenia 18 roku życia,

 - gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo;

Warunkiem przyznawania świadczenia jest bezskuteczna egzekucjaalimentów. Oznacza to egzekucję, wwyniku której wokresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności ztytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych,albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych I bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wszczególności zpowodu:

- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika

- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

-w okresie świadczeniowym trwającym do 30 września 2020r. - 800,00 zł

- w okresie świadczeniowym rozpoczynającym się od 1 października 2020r.- 900,00 zł. 

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza 900,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy ustalona wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 - została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,

 - zawarła związek małżeński;

Prawo do świadczenia ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. 

 
Załączniki
Kliknij by pobrać plik! Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. .zip (1.03 MB) Pobrano: 358 razy
Kliknij by pobrać plik! Prośba o wydanie zaświadczenia .pdf (87.72 KB) Pobrano: 345 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie o odpowiedzialności karnej .pdf (72.99 KB) Pobrano: 360 razy
Kliknij by pobrać plik! Zaświadczenie o dochodach uzyskanych .pdf (297.20 KB) Pobrano: 351 razy
Kliknij by pobrać plik! Nowe podanie o konto .pdf (188.63 KB) Pobrano: 358 razy
Dodał/a: Stanisław Mejsner dn. 22.01.2014 8:09 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 29.06.2020 16:01 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 29.06.2020 16:01
Przeglądano: 41731 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
30.06.2020 17:07 Dodanie załącznika Nowe podanie o konto do podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 17:07 Dodanie załącznika Zaświadczenie o dochodach uzyskanych do podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 17:06 Dodanie załącznika Oświadczenie o odpowiedzialności karnej do podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 17:06 Dodanie załącznika Prośba o wydanie zaświadczenia do podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 14:03 Usunięcie załącznika Pakiet druków na nowy okres świadczeniowy z podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 14:02 Dodanie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. do podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
29.06.2020 16:01 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
29.06.2020 16:01 Edycja podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
29.06.2020 15:59 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
29.06.2020 15:59 Edycja podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz


 
  odwiedzin: 3.308.954 / online: 5  
 
Administracja
© 2021 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP