Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy
przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.
 • przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł;
 • za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:
a) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
 • osoby wymagającej opieki,
 • rodziców osoby wymagającej opieki,
 • małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
 • osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
 • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa powyżej, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia.
Z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
 
b) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
 • osoby wymagającej opieki,
 • małżonka osoby wymagającej opieki,
 • osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
 • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa powyżej, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia.
Z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;
 
W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieka opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki;
 
Kwotę zasiłku przysługującego za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 
W przypadku gdy o zasiłek ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenie przysługuje odpowiednio:
 • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,
 • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli:
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do: emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 
Prawo do świadczenia ustala się na okres zasiłkowy. 
 
Wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2 lub drogą elektroniczną.

 
Załączniki
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie numer konta .pdf (1,012.98 KB) Pobrano: 296 razy
Kliknij by pobrać plik! Prośba o wydanie zaświadczenia .pdf (87.72 KB) Pobrano: 160 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie o odpowiedzialności karnej .pdf (72.99 KB) Pobrano: 153 razy
Kliknij by pobrać plik! Zaświadczenie o dochodach uzyskanych .pdf (297.20 KB) Pobrano: 161 razy
Kliknij by pobrać plik! Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. .zip (989.21 KB) Pobrano: 9 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie - pobyt członka rodziny za granicą .pdf (987.77 KB) Pobrano: 7 razy
Dodał/a: Bartosz Olejnik dn. 16.05.2014 10:42 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 10:11 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 10:11
Przeglądano: 10122 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
8.02.2021 11:08 Dodanie załącznika Oświadczenie - pobyt członka rodziny za granicą do podstrony Specjalny zasiłek opiekuńczy. Piotr Frysz
8.02.2021 11:08 Usunięcie załącznika Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń z podstrony Specjalny zasiłek opiekuńczy. Piotr Frysz
8.02.2021 11:08 Dodanie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. do podstrony Specjalny zasiłek opiekuńczy. Piotr Frysz
8.02.2021 11:07 Usunięcie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. z podstrony Specjalny zasiłek opiekuńczy. Piotr Frysz
30.06.2020 16:58 Dodanie załącznika Zaświadczenie o dochodach uzyskanych do podstrony Specjalny zasiłek opiekuńczy. Piotr Frysz
30.06.2020 16:58 Dodanie załącznika Oświadczenie o odpowiedzialności karnej do podstrony Specjalny zasiłek opiekuńczy. Piotr Frysz
30.06.2020 16:57 Dodanie załącznika Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń do podstrony Specjalny zasiłek opiekuńczy. Piotr Frysz
30.06.2020 16:57 Dodanie załącznika Prośba o wydanie zaświadczenia do podstrony Specjalny zasiłek opiekuńczy. Piotr Frysz
30.06.2020 13:59 Dodanie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. do podstrony Specjalny zasiłek opiekuńczy. Piotr Frysz
30.06.2020 13:59 Usunięcie załącznika Pakiet druków na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2019 r. z podstrony Specjalny zasiłek opiekuńczy. Piotr Frysz


 
  odwiedzin: 3.403.743 / online: 9  
 
Administracja
© 2021 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP