Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Zasiłek dla opiekuna
 I.                  Zasiłek dla opiekuna

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy zasiłek ten przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013r.

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1)      za okresy od 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy tj. do 14 maja 2014r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r,

2)      od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

 

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

1)      osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

2)      na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia piegnacyjnego.

Osoby, które w okresie od dnia 1 lipca 2013r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna były zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako osoby poszukujące pracy albo posiadające status bezrobotnego mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, gdyż nie ma to wpływu na uprawnienie do tego zasiłku.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Zasiłek dla opiekuna za okresy od 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy przysługuje wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe naliczone zostaną w wysokości określonej przepisami prawa cywilnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna, organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.

Wniosek o ustalenie prawa do ww. zasiłku należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 15 września 2014r.

Niezbędnym warunkiem do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy lub w dniu składania wniosku (czyli za okresy od 01.07.2013r. do 14.05.2014r. oraz od 15.05.2014r. do dnia złożenia wniosku) jest złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia o spełnieniu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Natomiast ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna na okres od dnia wejścia w życie ustawy organ będzie zobowiązany „zlecić” przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna (art. 7 ust. 1 i 2 ww. ustawy).  

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,

2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas określony w orzeczeniu o niepełnosprawności lub orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku uzyskania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w związku z utratą  ważności poprzedniego orzeczenia należy złożyć kolejny wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna. Wniosek ten należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 

Ponowne prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.


W sprawach nieuregulowanych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych.

Wnioski należy składać w PUNKCIE INFORMACYJNYM (parter) Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2.

Druk wniosku poniżej.

 

 

  

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

  1. Dane osoby ubiegającej się

 

Imię i nazwisko

 

Numer PESEL

 

Telefon

Stan cywilny

 

Obywatelstwo

Adres zameldowania

 

Adres pobytu (adres do korespondencji)

 

 

2. Dane osoby wymagającej opieki

Imię i nazwisko

 

Numer PESEL

 

Telefon

Stan cywilny

 

Obywatelstwo

Adres zameldowania

 

Adres pobytu (adres do korespondencji)

 


Proszę o przyznanie zasiłku dla opiekuna
(podkreślić właściwy okres):

1.      za okresy od 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów tj. do 14 maja 2014r.

 

2.      od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. od 15 maja 2014r.

                                                                                  

                                                                                         ……………………………………
                                                                                          
(data i podpis osoby ubiegającej się)


POUCZENIE

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna, organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów tj. od 15 maja 2014r. do 15 września 2014r.

Jeżeli ww. wniosek nie zostanie złożony do 15 września 2014r. brak będzie możliwości przyznania zasiłku dla opiekuna.

W przypadku uzyskania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w związku z utratą  ważności poprzedniego orzeczenia należy złożyć kolejny wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna. Wniosek ten należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

3)       osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

4)       na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby, które w okresie od dnia 1 lipca 2013r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna były zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako osoby poszukujące pracy albo posiadające status bezrobotnego mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, gdyż nie ma to wpływu na uprawnienie do tego zasiłku.

      Osoba otrzymująca zasiłek dla opiekuna jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do ww. zasiłku.

                                                                               ……………………………………                                                                                                
                                                                                  
(data i podpis osoby ubiegającej się)

 


POUCZENIE

Art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.:

Art. 17 ust. 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

3) opiekunowi faktycznemu dziecka

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełno­sprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

1a. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa w ust. 1.

5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

1a) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z konicznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do   świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;

5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

                                                                                                                                                                                                    
                                                                                         ……………………………………
                                                                                             
(data i podpis osoby ubiegającej się)

3.      Oświadczenie osoby ubiegającej się:

 

Oświadczam, że spełniałam/łem / spełniam warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r. odpowiednio za okresy:

1.      …………………………………………………………………………………………..,

 

2.      ………………………………………………………………………………... do nadal.

 

 

Nie spełniałam/łem warunków do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r. w okresie od ……………… do …………………….. z powodu …………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                                                                       ….……………………………………
                                                                                                          (data i podpis osoby ubiegającej się)

 

4.      Oświadczenie, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiega się rolnik, małżonek rolnika lub domownik w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013r. poz. 1403, 1623 i 1650).

 

Oświadczam, iż zaprzestałam/łem prowadzenia gospodarstwa rolnego / wykonywania  pracy w gospodarstwie rolnym (właściwe podkreślić).

 

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

                                                                                           ……………………………………                                                                                                            
                                                                                              
(data i podpis osoby ubiegającej się)

 

                                                                                  Bełchatów, dnia .......................................

...........................................................

            ( imię i nazwisko )

 

...........................................................

          ( adres zamieszkania )

97-400 Bełchatów

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, iż zaprzestałam/łem prowadzenia gospodarstwa rolnego / wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym (właściwe podkreślić).

  

         Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

 

                                                                                     ......................................................................

                                                                                      ( podpis osoby składającej oświadczenie )

Dodał/a: Bartosz Olejnik dn. 16.05.2014 10:42 Akceptował/a:  
Edytował/a: Bartosz Olejnik dn. 3.06.2014 8:34 Publikował/a: Bartosz Olejnik dn. 12.01.2016 12:00
Przeglądano: 9141 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
12.01.2016 12:00 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Zasiłek dla opiekuna. Bartosz Olejnik
3.06.2014 8:34 Edycja podstrony Zasiłek dla opiekuna. Bartosz Olejnik
16.05.2014 10:42 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Zasiłek dla opiekuna. Bartosz Olejnik
16.05.2014 10:42 Dodanie podstrony Zasiłek dla opiekuna. Bartosz Olejnik


 
  odwiedzin: 3.403.737 / online: 7  
 
Administracja
© 2021 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP