Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
Tu jesteś Zasiłki dla opiekunów
CZCIONKAM
 
Zasiłki dla opiekunów
 ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW

 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów weszła w życie 15 maja 2014r. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014r. poz. 567).

 Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek ten przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1)      za okresy od 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów tj. do 14 maja 2014r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r,

2)      od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

 Zasiłek dla opiekuna za okresy od 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przysługuje wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości określonej przepisami prawa cywilnego.

 

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

1)      osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

2)      na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

 Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.

 

Wniosek o ustalenie prawa do ww. zasiłku należało złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna tj. do 15 września 2014r.

Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna lub w dniu składania wniosku (czyli za okresy od 01.07.2013r. do 14.05.2014r. oraz od 15.05.2014r. do dnia złożenia wniosku) odbywać się będzie  na podstawie oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę w oparciu o art. 5 ust. 3 i 4 ww. ustawy tj. oświadczenia o spełnieniu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r. Natomiast ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna na okres od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów organ będzie zobowiązany „zlecić” przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna (art. 7 ust. 1 i 2 ww. ustawy).  

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,

2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek. Wniosek o ustalenie ponownego prawa do zasiłku dla opiekuna należy złożyć w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ponowne prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

  W sprawach nieuregulowanych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych.


 


 


 


 


 

Dodał/a: Bartosz Olejnik dn. 23.07.2015 12:18 Akceptował/a:  
Edytował/a: Bartosz Olejnik dn. 23.07.2015 12:20 Publikował/a: Bartosz Olejnik dn. 23.07.2015 12:21
Przeglądano: 48266 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
23.07.2015 12:21 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Zasiłki dla opiekunów. Bartosz Olejnik
23.07.2015 12:20 Edycja podstrony Zasiłki dla opiekunów. Bartosz Olejnik
23.07.2015 12:18 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Zasiłki dla opiekunów. Bartosz Olejnik
23.07.2015 12:18 Dodanie podstrony Zasiłki dla opiekunów. Bartosz Olejnik


 
  odwiedzin: 4.276.752 / online: 11  
 
Administracja
© 2022 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP