Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Świadczenia rodzicielskie
  
 
Świadczenie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. 
 • świadczenie przysługuje: 
1) matce albo
 
2) ojcu, w przypadku: 
 • skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, 
 • śmierci matki dziecka, 
 • porzucenia dziecka przez matkę,
 
3) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego 
– do ukończenia 10 roku życia,
 
4) rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia
 
5) osobie, które przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia ; 
 • świadczenie przysługuje przez okres: 
- 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
 
- 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
 
- 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
 
- 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
 
- 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci; 
 • świadczenie przysługuje od dnia: 
- porodu – w przypadku matki albo ojca dziecka,
 
- objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku opiekuna faktycznego dziecka lub rodziny zastępczej,
 
- przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osoby przysposabiającej dziecko;
 
 • w razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art.73 ust. 1 ustawu z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawu, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznycjh; 
 • kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 
osobie uprawnionej do świadczenia przysługuje:
 
- w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci,
 
- jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka;
 
świadczenie nie przysługuje, jeżeli:
 
- co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny lub rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego
 
- dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku rodziców dziecka lub osoby, która przysposobiła dziecko,
 
- jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny lub rodzina zastępcza, nie sprawuje lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,
 
- w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 
-  osobie ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej; 
 • prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej z wyjątkiem 
Rodziny zastępczej zawodowej, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
 
Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2 lub drogą elektroniczną.
Załączniki
Kliknij by pobrać plik! Wniosek obowiązujący od 16.06.2020r. .pdf (110.61 KB) Pobrano: 144 razy
Kliknij by pobrać plik! Prośba o wydanie zaświadczenia .pdf (87.72 KB) Pobrano: 166 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie o odpowiedzialności karnej .pdf (72.99 KB) Pobrano: 150 razy
Kliknij by pobrać plik! Nowe podanie o konto .pdf (188.63 KB) Pobrano: 153 razy
Kliknij by pobrać plik! Informacja RODO .pdf (61.64 KB) Pobrano: 10 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie - pobyt członka rodziny za granicą .pdf (987.77 KB) Pobrano: 7 razy
Dodał/a: Bartosz Olejnik dn. 12.01.2016 12:02 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 30.07.2019 16:03 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 30.07.2019 16:03
Przeglądano: 6695 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
8.02.2021 11:31 Dodanie załącznika Oświadczenie - pobyt członka rodziny za granicą do podstrony Świadczenia rodzicielskie. Piotr Frysz
8.02.2021 11:31 Dodanie załącznika Informacja RODO do podstrony Świadczenia rodzicielskie. Piotr Frysz
8.02.2021 11:30 Usunięcie załącznika Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń z podstrony Świadczenia rodzicielskie. Piotr Frysz
30.06.2020 17:01 Dodanie załącznika Nowe podanie o konto do podstrony Świadczenia rodzicielskie. Piotr Frysz
30.06.2020 17:01 Dodanie załącznika Oświadczenie o odpowiedzialności karnej do podstrony Świadczenia rodzicielskie. Piotr Frysz
30.06.2020 17:00 Dodanie załącznika Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń do podstrony Świadczenia rodzicielskie. Piotr Frysz
30.06.2020 17:00 Dodanie załącznika Prośba o wydanie zaświadczenia do podstrony Świadczenia rodzicielskie. Piotr Frysz
30.06.2020 14:00 Usunięcie załącznika Nowy wniosek o Świadczenie Rodzicielskie 2019 z podstrony Świadczenia rodzicielskie. Piotr Frysz
30.06.2020 14:00 Dodanie załącznika Wniosek obowiązujący od 16.06.2020r. do podstrony Świadczenia rodzicielskie. Piotr Frysz
31.07.2019 16:46 Dodanie załącznika Nowy wniosek o Świadczenie Rodzicielskie 2019 do podstrony Świadczenia rodzicielskie. Piotr Frysz


 
  odwiedzin: 3.403.750 / online: 8  
 
Administracja
© 2021 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP