Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Świadczenie Dobry Start
 
Świadczenie Dobry Start

Świadczenie dobry start przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.
 
Wysokość świadczenia dobry start wynosi 300,00 zł raz w roku na dziecko uczące się w szkole lub osobę uczącą się w szkole.
 
Dziecko – oznacza to uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
Opiekun faktyczny – oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie.
 
Osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
Niepełnosprawność – oznacza to: 
 • potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe, albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 
 • potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się: 
          a. niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 
          b. całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z                     Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 
          c. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 
 • znaczny stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się: 
          a. niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i                     społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 
          b. całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o                    emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 
          c. stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej                             egzystencji albo  trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i                do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym                     rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
 
          d. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 
          e. niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i                     rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 
Szkoła - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 
 Pierwszym rokiem realizacji Programu jest rok szkolny 2018/2019.
 
 ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA
 
Świadczenie dobry start przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 
1. obywatelom polskim;
 
2. cudzoziemcom: 
 • obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii, 
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, 
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, 
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: – zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 
 • dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni 
 • jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 
Świadczenie dobry start przysługuje 
 • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, osobom uczącym się z wyłączeniem osób usamodzielnianych, 
 • rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się usamodzielnianym.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku: 
 • w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia; 
 • także jeżeli dziecko lub osoba ucząca się ukończyło 20. rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;  
W przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności: 
 • w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 24. roku życia; 
 • także jeżeli dziecko lub osoba ucząca się ukończyło 24. rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia; 
 W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych świadczenie dobry start przysługuje od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia
 
 W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.
 
Świadczenie dobry start nie przysługuje, jeżeli: 
 • dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie; 
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. 
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.
 
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
 
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.
Załączniki
Kliknij by pobrać plik! Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. .zip (218.14 KB) Pobrano: 337 razy
Kliknij by pobrać plik! Prośba o wydanie zaświadczenia .pdf (87.72 KB) Pobrano: 323 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie o odpowiedzialności karnej .pdf (72.99 KB) Pobrano: 321 razy
Kliknij by pobrać plik! Nowe podanie o konto .pdf (188.63 KB) Pobrano: 315 razy
Dodał/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 12:00 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 29.06.2020 15:53 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 29.06.2020 15:53
Przeglądano: 55151 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
30.06.2020 16:39 Dodanie załącznika Nowe podanie o konto do podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
30.06.2020 16:38 Dodanie załącznika Oświadczenie o odpowiedzialności karnej do podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
30.06.2020 16:38 Dodanie załącznika Prośba o wydanie zaświadczenia do podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
30.06.2020 14:05 Usunięcie załącznika Wniosek o świadczenie Dobry Start z podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
30.06.2020 14:04 Usunięcie załącznika Załącznik do świadczenia Dobry Start z podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
30.06.2020 14:04 Dodanie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. do podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
29.06.2020 15:53 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
29.06.2020 15:53 Edycja podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
31.07.2019 16:53 Dodanie załącznika Załącznik do świadczenia Dobry Start do podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
31.07.2019 16:53 Dodanie załącznika Wniosek o świadczenie Dobry Start do podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz


 
  odwiedzin: 3.308.936 / online: 4  
 
Administracja
© 2021 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP